เกี่ยวกับเรา

นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

เอกสารประกอบ
ประกาศกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองพิเศษที่เสียงต่อการติดเชื่อ COVID-19
ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี 2564-2567
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
แผนการฝึกอบรมประจำปี 2562
แผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศสทน.เรื่องขยายเวลามาตรการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ฉบับที่๑
ประกาศสทน.เรื่องขยายเวลามาตรการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ฉบับที่๒
ประกาศสทน.เรื่องขยายเวลามาตรการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ฉบับที่๓
ประกาศสทน.เรื่องขยายเวลามาตรการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ฉบับที่๔
ประกาสสทน.เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินตามตัวชี้วัดพ.ศ.๒๕๖๒
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ว่าด้วยการย้ายพ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบสวัสดิการพ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง