วิศวกรรมนิวเคลียร์

งานบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี

งานบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสีให้บริการตรวจเช็คเครื่องสำรวจรังสีประจำปีและตรวจซ่อมเครื่องสำรวจรังสี

 

สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่

ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล

อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก

26120

โทร 037-392901-6 ต่อ 1662,1663,1665

โทรสาร 037-391756 ,037-392948

 

เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมเครื่องมือทางรังสี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน