ข้อมูลที่สำคัญ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565