Useful Information

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Document
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566