ข้อมูลที่สำคัญ

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือการบริการของ สทน. ในด้านต่างๆ
ลำดับ รายละเอียด

PDF

ภาษาไทย

PDF

ภาษาอังกฤษ

INFOGRAPHIC

ภาษาไทย

INFOGRAPHIC

ภาษาอังกฤษ

1 การบริการฉายรังสี Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
2 การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
3 การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
4 การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
5 การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
6 การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
7 การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
8 การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ Thai (TH)

English (UK)

Thai (TH) English (UK)
9 การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
10 การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
11 การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
12 การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
13 การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
14 งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล Thai (TH) English (UK) Thai (TH) English (UK)
เอกสารประกอบ
การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี PDF ภาษาไทย
การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล PDF ภาษาไทย
งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล PDF ภาษาอังกฤษ
งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล INFOGRAPHIC ภาษาไทย
งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการฉายรังสี PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการฉายรังสี INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการฉายรังสี INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการฉายรังสี PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ