เกี่ยวกับเรา

ข้อบังคับหรือระเบียบขององค์การมหาชน

เอกสารประกอบ
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก การทำสัญญาจ้างและค่าตอบแทนของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ เงินสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว พ.ศ.2558
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการย้าย พ.ศ.2559
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับของขวัญ พ.ศ.2561
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินพ.ศ.2558
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดทำและการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินการบัญชีและการงบประมาณ พ.ศ.2558
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการประชาชนของสถาบันฯ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2563
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการค่าตอบแทนการเลิกจ้าง พ.ศ.2563
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์จากการนำงานทางวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2560
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2556
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2549
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) พ.ศ. 2555
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสถาบันฯ พ.ศ.2560
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่5) พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติองค์การมหาชนพ.ศ. 2542