ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม 11th ITER International School 2020 และผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ITER young scientists exchange program ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม 11th ITER International School 2020 และผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ITER young scientists exchange program ประจำปี 2563 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

TINT visits covid hospital center
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

TINT visits covid hospital center
เผยแพร่ร่างรายงาน EHIA และเอกสารประกอบการประชุมค.3

เผยแพร่ร่างรายงาน EHIA และเอกสารประกอบการประชุมค.3

TINT visits covid hospital center
โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2 เยี่ยมชมสทน.

เมื่อวันที่ 16 มกราคา 2563 น้องๆจากโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2 เข้าเยี่ยมชมสทน.องครักษ์จ.นครนายกโดยเข้าชมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเป็นแนวทางในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ต่อไปในอนาคต

TINT visits covid hospital center
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเข้าเยี่ยมชมงานบริการงานวิจัยของสทน.โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสีและเข้าเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

TINT visits covid hospital center
ม.เกษตรฯเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นิสิตภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้งานวิจัยในศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของสทน.กรุงเทพฯนักศึกษาได้รับฟังบรรยายจากนักวิศวกรนิวเคลียร์อย่างตั้งใจ