ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.อว. เป็นประธาน MOU ยกระดับ “อาหารไทยภาคเหนือ” ด้วยการฉายรังสี

22 สิงหาคม 2565

รมว.อว. เป็นประธาน MOU ยกระดับ “อาหารไทยภาคเหนือ” ด้วยการฉายรังสี


                 กระทรวง อว. เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นในภาคเหนือ สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี เพื่อเพิ่มโอกาสการตลาด ผ่านความร่วมมือของ 5 หน่วยงานหลัก นำโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. พร้อมด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) โดยมีจังหวัดเป้าหมาย คือ เชียงใหม่ เชียงราย และกำแพงเพชร
              

                       วันนี้ (22 ส.ค.65) ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานใน“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการ วช.  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง  ได้แก่ มรภ.เชียงใหม่  มรภ.เชียงราย และ มรภ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สทน. วช. และ มรภ. เข้าร่วมงาน

 

                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงที่ดูแลและขับเคลื่อนองค์ความรู้ของประเทศ ทั้งการพัฒนากำลังคนขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ และการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการขับเคลื่อนการวิจัย การลงนามความร่วมมือของทั้ง 5 องค์กรในวันนี้ จึงนับเป็นเรื่องที่ดี ที่แต่ละองค์กรจะได้นำเอาองค์ความรู้ ทรัพยากรและบุคคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนา ที่เป็นจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน มาร่วมกันพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพี่น้องชาว OTOP กลุ่มอาหารพื้นถิ่น ให้สามารถผลิตสินค้าและต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ โดยยังคงเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้อาหารพื้นถิ่นสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงอีกด้วย                      ด้าน รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการ สทน. กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน ด้วย “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯในวันนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อให้การฉายรังสีในอาหารเป็นที่ยอมรับและมีการใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้น โดยในปี 2564-ก.ค.2565ที่ผ่านมาสทน.ได้ร่วมกับ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคกลางและภาคใต้ ประกอบด้วย มรภ.พระนครศรีอยุธยา /มรภ.ธนบุรี/ มรภ.ราชนครินทร์ / มรภ.สุราษฎร์ธานี / มรภ.สงขลา /มรภ.ภูเก็ต ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการยอมรับ โดยมีอาหารพื้นถิ่นที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 301 ผลิตภัณฑ์                                                         

 


            สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานในพื้นที่“ภาคเหนือ”โดยมีจังหวัดเป้าหมายคือ เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร โดยในส่วนของ สทน. กับ วช. และ มรภ.ทั้ง3แห่งจะทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างการยอมรับเรื่องประโยชน์ของการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอำนวยความสะดวกให้มีศูนย์ประสานงานในการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อมาฉายรังสีมีการใช้พื้นที่และทรัพยากรต่างๆร่วมกันเพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาตัวสินค้าจนสามารถขยายไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะนำไปจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ

  
          การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับอาหารพื้นถิ่นในแต่ละภูมิภาคของไทยด้วยการฉายรังสีเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสทน.โดยนอกเหนือจากความปลอดภัยในการบริโภคของคนไทยแล้วสทน.ยังต้องการให้อาหารพื้นถิ่นของไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศด้วยเพราะประเทศไทยของเรายังมีอาหารพื้นถิ่นที่น่าสนใจอีกมากมายโอกาสนี้จึงอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารแปรรูปสมัครเข้ามาร่วมโครงการฯ   กับสทน.ได้นะครับผมมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่านจะมีทางเลือกมีโอกาสในการทำตลาดเพิ่มมากขึ้นครับ”ผอ.สทน.กล่าวทิ้งท้าย

 

 

***********************************************

สอบถามรายละเอียดและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
 

คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์  085-487-4009
โทร 0 2401 9889 หรือที่ www.tint.or.th