เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

กรรมการโดยตำแหน่ง