Useful Information

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Document
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564