Useful Information

แผนการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง
Document
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2559
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2560
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-1
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-2
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-3
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-4
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-5
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2562
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2563
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2564
ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2564
แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2564
แผนบริหารความเสี่ยง ปี2565
ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2565
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2565 รอบ 2