Useful Information

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการทำงานของ สทน.
ลำดับ งานบริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 งานบริการฉายรังสีอาหารสมุนไพรและอื่นๆ
2 งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออก/นำเข้า
3 งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL)
4 งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
5 งานบริการผลิตสารไอโซโทปรังสี
6 งานบริการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
7 งานบริการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี
8 งานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
9 งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง
10 งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์
11 งานบริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสี
12 งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี
13 งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี(X-ray)
14 งานบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี
15 งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี
16 งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล
17 งานบริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในน้ำ/สิ่งแวดล้อม
18 งานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี
19 หลักสูตรอบรม (บริการวิชาการ)
Document
คู่มือการรับหนังสือภายนอกด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายในของสทน.
งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี
หลักสูตรอบรม (บริการวิชาการ)
งานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี
งานบริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในน้ำ/สิ่งแวดล้อม
งานบริการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล
งานบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี
งานบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี
งานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี(X-ray)
งานบริการฉายรังสีอาหารสมุนไพรและอื่นๆ
งานบริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสี
งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์
งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง
งานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
งานบริการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี
งานบริการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
งานบริการผลิตสารไอโซโทปรังสี
งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL)
งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออก/นำเข้า