Useful Information

ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม
Document
โครงการมาตรฐานจริยธรรม หลักครองตน หลักครองคน หลักครองงาน หลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2567
รายงานสรุปผลโครงการมาตรฐานจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567
เอกสารมาตรฐานจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คําปรึกษาทางจริยธรรม