ข้อมูลที่สำคัญ

เยี่ยมชม สทน.

ขั้นตอนและระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชมงาน
ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชมงาน
 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชมงาน
1. สถาบันฯเปิดให้บริการเยี่ยมชมงานได้ในวันจันทร์พุธและพฤหัสบดียกเว้นวันหยุดราชการ
2. ช่วงเช้า   เวลา   8.30  - 12.00 น.    (ควรมาถึงก่อนเวลา)
3. ช่วงบ่าย  เวลา  13.00 - 16.30 น.    (ควรมาถึงก่อนเวลา)
4. ในการขอเข้าเยี่ยมชมงานโปรดติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์เพื่อจองเวลาเข้าชมโดยโทรศัพท์จองวัน/เวลามายังฝ่ายสื่อสารองค์การที่หมายเลข : 0 -2401-9889 ต่อ 1102 หรือ 
     โทรสาร : 0 3739 2930
5. กรุณากรอก “แบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” (FM–CC-04)
 

หรือทำหนังสือที่เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อหน่วยงานที่จะขอเข้าเยี่ยมชมงานตำแหน่งพร้อมจำนวนและผู้ติดตามทั้งหมดและที่สำคัญแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน

- ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชม

- กำหนดการเยี่ยมชมระยะเวลาและเวลาที่ชัดเจนที่จะเข้าเยี่ยมชม

- รายละเอียดอื่นๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเยี่ยมชม

กรุณาส่งแบบฟอร์มหรือหนังสือการขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์โดยระบุดังนี้

 
                                       เรียนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
                                       ส่งทางไปรษณีย์ถึงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
                                       9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120
 

ส่งสำเนาการขอเข้าเยี่ยมชมส่งมายังฝ่ายสื่อสารองค์การโทร/ โทรสาร 0 3739 2930

เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชมโปรดติดต่อมายังฝ่ายสื่อสารองค์การก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม (ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 7 วัน (ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชม) มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิมและกรุณาตรงต่อเวลาโดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15-30 นาที
 

หน่วยงานของสถาบันฯที่ให้บริการเยี่ยมชมงาน 
สำนักงานใหญ่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก

กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี 

สำนักงานสาขาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
16 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพฯ

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

ศูนย์ไอโซโทปรังสี

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี 

สำนักงานสาขาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทคโนธานีตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจ.ปทุมธานี

ศูนย์ฉายรังสี

 
เอกสารประกอบ