ประกาศร่าง TOR หรือ ร่างเอกสารประกวดราคา (E-bidding)

ประกาศร่าง TOR หรือ ร่างเอกสารประกวดราคา (E-bidding) 2565 (เชื่อมต่อ EGP)