รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566

4 ธันวาคม 2566
เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566 (ใหม่)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566