รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

2 พฤศจิกายน 2566
เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566 (ใหม่)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566