รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2566

3 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2566