รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565

6 มกราคม 2566
เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565