ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงรายไตรมาสปี 2566

ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงรายไตรมาส1 (เฉพาะรายการที่ไม่ได้ลงในระบบ e-GP) ปีงบประมาณ 2566

31 มกราคม 2566
เอกสารประกอบ
ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงรายไตรมาส1 (เฉพาะรายการที่ไม่ได้ลงในระบบ e-GP) ปีงบประมาณ 2566