ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ สทน.เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือการใช้จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างประเทศไทยและฮังการี

22 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย His Excellency Sandor Sipos และ คุณ Kamilla Balla, Trade Attache เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน. ณ สทน. จตุจักร โดยใช้โอกาสนี้หารือเรื่องความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างประเทศไทยและฮังการี โดยทั้งสองฝ่ายประสงค์จะริเริ่มความร่วมมือ การเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนนักวิจัยในด้านการใช้ประโยชน์จากเครื่องไซโคลตรอน และความร่วมมือเรื่องการศึกษาวิจัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย  

ปัจจุบัน สทน. กำลังดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องไซโคลตรอน ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเครื่องเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ และมีแผนจะจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ในอนาคตด้วย ความร่วมมือดังกล่าวจึงน่าจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของไทย เนื่องจากประเทศฮังการีเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เอกอัครราชทูตฮังการียังเสนอว่า จะประสานกับ The Institute of Nuclear Research (ATOMKI, Debrecen) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ operate เครื่องไซโคลตรอนขนาด 20 MeV และ The Institute of Nuclear Techniques of the Budapest University of Technology and Economics ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านการสอนและฝึกอบรมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และมี small reactor facility (100 kW power) ใช้สำหรับการศึกษาและฝึกอบรมให้กับนักศึกษา และยังใช้เป็นเครื่องกำเนิดรังสีแกมมาและนิวตรอนเพื่อทำการวิจัย เพื่อริเริ่มความร่วมมือในสาขาดังกล่าวต่อไป  นอกจากนี้เอกอัครราชทูตฮังการียังได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่องการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ TRR-1/M1 ณ ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ด้วย