ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

8 ตุลาคม 2563
รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการ  สทน.ให้การต้อนรับ  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  นายสำราญรอดเพชรผู้ช่วยรัฐมนตรี  อว.  ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรี  ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวง  อว.และคณะผู้บริหารหน่วยงาน  อว.ในโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  และนิทรรศการย่อย  ผลงานอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  ณ  อาคารปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  สทน.จตุจักร  กรุงเทพฯ