ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. และ เอสซีจี ซิเมนต์ ลงนามความร่วมมือการศึกษาแหล่งธาตุหายากและการนำเทคโนโลยีฟิวชั่นไปใช้อุตสาหกรรมซิเมนต์

25 สิงหาคม 2565

                    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด    ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสม่าในธุรกิจซีเมนต์ และการสกัดธาตุหายาก โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. ลงนามร่วมกับ คุณวิสุทธ จงเจริญกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจทรัพยากหมุนเวียน โดยมีคุณชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีและเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ เอสซีจี บางซื่อโดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ตกลงร่วมมือกันในขอบเขตดังกล่าวสำคัญ 2 เรื่อง เรื่องแรก ได้แก่ การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากธาตุหายาก โดยเป็นเรื่องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพของแหล่งธาตุหายาก อาทิเช่น แหล่งธรรมชาติ ของเสียและวัตถุพลอยได้จากการทำเหมืองหรือการผลิตไฟฟ้า ของเสียจากโรงงานต่าง ๆ หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึง แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับกระบวนการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

                 ในการสกัดธาตุหายาก (Extraction) รวมถึงการทำให้บริสุทธิ์ในรูปของโลหะ (Metallization) และร่วมกันศึกษาพัฒนาเชิงธุรกิจ ในการทำ High Value-Added Product จากวัสดุเหลือทิ้งและวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น วัตถุผสมของออกไซด์ธาตุหายาก (Mixed REOs) ซึ่ง สทน.เองได้วิจัยและพัฒนาธาตุหากยากมายาวนาน โดยมีห้องปฏิบัติการอยู่ที่ศูนย์ธาตุหายาก สทน.คลองห้า ปทุมธานี และอีกเรื่องได้แก่ การวิจัยประยุกต์ด้านพลาสมาอุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ซึ่งปัจจุบัน สทน.อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องต้นแบบในเมืองไทยได้ในปี 2566