ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Diplomacy Workshop and International Partnership on Higher Education, Science, Research and Innovation ณ จังหวัดเชียงใหม่

23 มิถุนายน 2565

                   สทน. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Diplomacy Workshop and International Partnership on Higher Education, Science, Research and Innovation ณ จังหวัดเชียงใหม่

                  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สป.อว. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Diplomacy Workshop and International Partnership on Higher Education, Science, Research and Innovation   ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น โดยการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นเวทีให้หน่วยงานภายใต้ อว. มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากสถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงาน และแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                  รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน. ได้มอบหมายให้ ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รองผู้อำนวยการ สทน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอภารกิจและการดำเนินงานของ สทน. ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึง การดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในด้านดังกล่าว นอกจากนี้ สทน. ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอภารกิจหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานภายใต้ อว. และมหาวิทยาลัยมากมายเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้