ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี และทีมวิจัย ได้คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงาน “2022 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2022)

26 สิงหาคม 2565

                  ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี และทีมวิจัย ได้คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงาน “2022 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2022)ทีมวิจัย สทน. นำโดย ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และทีมวิจัยประกอบไปด้วย นางสาวภัทรา เลิศศราวุธ ดร.ธีรนันท์ แตงทอง ดร.ฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์ และ ดร.เกศินี เหมวิเชียร ได้ส่งผลงาน “OhhiFresh: Platform Technology of New Encapsulated Beads for Prolonging Shelf Life of Fruits & Vegetables” โอ้ไฮเฟรช: แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการกักเก็บของเม็ดบีดแบบใหม่สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้” เข้าประกวดในงาน “2022 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2022) ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานเป็นการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์กว่า 318 ผลงาน จากจำนวน 25 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมประกวดดังกล่าว ซึ่งผลการประกวด ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี และทีมวิจัย ได้คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากการประกวดนวัตกรรมในงานดังกล่าว

             ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเกิดการพัฒนากระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ด้วยการกักเก็บของเม็ดบีดแบบใหม่ (OhhiFresh) โอ้ไฮเฟรชเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกเตรียมให้เกิดการเชื่อมขวางจากกระบวนการทางรังสีและกักเก็บสารออกฤทธิ์หลายองค์ประกอบ สามารถช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการสุกของผักและผลไม้ขณะการขนส่งก่อนถึงมือผู้บริโภค สามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการเก็บเกี่ยว ขณะที่ขนส่งอาหาร และหลังจากการบรรจุหีบห่อใหม่แล้ว ดังนั้นกระบวนการทั้งหมดจึงช่วยยืดอายุผักและผลไม้ได้เป็นอย่างดี