ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันฯ

9 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตน้ำยางวัลคาไนซ์แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสำหรับการแพทย์และอาหาร ต่อจากนั้น เยี่ยมชมอาคารและการดำเนินงานของศูนย์วิจัยธาตุหายาก ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ของ สทน. โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผสทน. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สทน.สำนักงานเทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี