ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้แนวคิดอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

17 กันยายน 2563
จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับโครงการ   การประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี   ภายใต้แนวคิด   อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์   ที่   สทน.จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องอาหารฉายรังสี   และส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นไทยให้มีมูลค่ามากขึ้น   ซึ่งการแข่งขันรอบสุดท้ายจบลงไปเรียบร้อย   คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดและมีแนวโน้มที่จะนำไปต่อยอดทางธุรกิจ   

โดยผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

สำหรับรางวัล   รุ่นอุดมศึกษา   (ระดับปริญญาตรี)   รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   ทีมใครไม่คัดมังคุดคัด   
ผลงานมังคุดคัดฉายรังสี   :   มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานมังคุดคัดซึ่งเป็นของกินขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช   แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเก็บได้นาน   โดยสีเนื้อของมังคุดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทีมจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นนี้   โดยใช้เทคโนโลยีการฉายรังสี   เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา   และเพื่อคงสภาพของผลิตภัณฑ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด   สามารถคงความสดได้นานขึ้น   ส่งผลให้สินค้าออกสู่ตลาดและเป็นที่รู้จักมากขึ้น   เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร  

ผลงานของ   นางสาวทพย์นภา   ศรีอ่อน   และนางสาววรรัตน์   ผดุงศิลป์ไพโรจน์รับเงินรางวัล   จำนวน  30,000 บาท   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ได้แก่ทีม   SU POWER UP  
ผลงาน   ข้าวเหนียวเห็ดหอมสอดไส้น้ำพริกอ่อง : มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผลงานของ  
นางสาวพรทิภา สอดสุข  
นางสาวพนิดา  ตรีพงษ์พันธ์
นางสาวศิรประภารอดจินดา
รับเงินรางวัล  จำนวน  15,000  บาท  

รางวัลรองชนะเลิสอันดับที่2  ได้แก่ทีม  ข้าวแต๋น  แต่นแตนแต๊น  
ผลงาน  ข้าวแต๋นปักษ์ใต้ : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ผลงานของ 
นางสาวณิชกานต์  เกตุแก้ว  
นายชัชชัย  เจริญเล็กอุทัย 
นางสาวหนึ่งฤทัย  แอร่มหล้า
รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

รางวัลชมเชยได้แก่ทีม PUTA (ปาทู) 
ผลงาน  อ่องปูนาฉายรังสี  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานของ
นายภาณุพงษ์   พฤกษชาติ
นางสาวประภัสนัน  อ้นอารี
นางสาวอารียา  สายบุตร
รับเงินรางวัล  จำนวน 5,000  บาท 

รางวัลชมเชยได้แก่  ทีม  FMB 
ผลงาน  ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนื้อปลาส้มฉายรังสี  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานของ
นายกรพลคมง้าว
นางสาวอภิญญา  พวงทวี
นางสาวสุมินา  ธรรมกิตติ
รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

รุ่นบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) ผ่านเข้ารอบ 2 ผลงาน

รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมยิ่งฉายยิ่ง Shine 
ผลงานหรอยแรงหนมจีนไม่ไร้น้ำยา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการพัฒนาขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคโดยการใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีซึ่งสามารถคงกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องแกงน้ำยาปักษ์ใต้และสามารถยืดอายุเก็บรักษาให้นานขึ้นได้
ผลงานของ
นางสาวรัฐนันท์ติลกกุล
นางสาวศยามลเผือกสีอ่อน
นางสาวณัชชารัตนลือชากุล
รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีม MU Innovator
ผลงาน MoldiBean (ผลิตภัณฑ์เทมเป้ถั่วไทยผสม) : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานของ
นายยศสรัลบุญทาตุ้ย
นางสาวนันทิชาบุรี
นายยุทธพลวงษ์กิติโสภณ
รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกๆทีมค่ะ