เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

 

 
 

พลเรือตรีวัชระ
การุณยวนิช

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์

รองผู้อำนวยการ (บริการ)

นายวราวุธ ขจรฤทธิ์

ผู้จัดการศูนย์ฉายรังสี

นายนิคม
ประเสริฐเชี่ยวชาญ

ผู้จัดการ
ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

นางโมฬีพัณณ์
แดงประเสริฐ

ผู้จัดการศูนย์ไอโซโทปรังสี

นางสาวกนกรัตน์
ตียพันธ์

ผู้จัดการศูนย์เครื่องปฏิกรณ์

นายฉัตรชัย จรัสฉิมพลีกุล

ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ

ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรม
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง

นางกนกพร บุญศิริชัย

ผู้จัดการศูนย์วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

นายกมล อุ่นชู

ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

นางสาวกัญชลิกา
เดชะเทศ

ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารจัดการ

นายธนรรจน์ แสงจันทร์

ผู้จัดการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

นางสาวณภัสสรณ์
วราธรณ์สินชัย

ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ