Press Release
TINT visits covid hospital center
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์

TINT visits covid hospital center
สทน.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ หน่วยงานเครือข่าย CPaF พร้อมร่วมมือศึกษาวิจัยพลังงานฟิวชันพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานภายใต้เครือข่ายได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสมา เทคโนโลยี

สทน.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ หน่วยงานเครือข่าย CPaF พร้อมร่วมมือศึกษาวิจัยพลังงานฟิวชันพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานภายใต้เครือข่ายได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสมา เทคโนโลยี

TINT visits covid hospital center
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วันดีดี กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์” One fine day with nuclear technolog

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วันดีดี กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์” One fine day with nuclear technolog

TINT visits covid hospital center
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผล กระทบ สิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกัน และแก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผล กระทบ สิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกัน และแก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

TINT visits covid hospital center
สทน. พัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมา ใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสียเตรียมผลักดัน สู่ภาคอุตสาหกรรมหวังยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร

สทน. พัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมา ใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสียเตรียมผลักดัน สู่ภาคอุตสาหกรรมหวังยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร

TINT visits covid hospital center
ขยายเวลาเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่น (ภาคใต้) โครงการประกวด Product Champion 2565

ขยายเวลาเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่น (ภาคใต้) โครงการประกวด Product Champion 2565