Press Release
TINT visits covid hospital center
“สทน.” จับมือ “มรภ.เชียงราย” เดินหน้ายกระดับ “อาหารพื้นบ้านล้านนา” ด้วยนวัตกรรมอาหารปลอดภัยจาก “เทคโนโลยีฉายรังสี”

“สทน.” จับมือ “มรภ.เชียงราย” เดินหน้ายกระดับ “อาหารพื้นบ้านล้านนา” ด้วยนวัตกรรมอาหารปลอดภัยจาก “เทคโนโลยีฉายรังสี”

TINT visits covid hospital center
สทน. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่ม “ปลาสลิด” หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สทน. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่ม “ปลาสลิด” หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์

TINT visits covid hospital center
Assoc.Prof. Thawatchai Onjun, Ph.D., Executive Director of Thailand Institute of Nuclear Technology providing welcoming remark at IMRP20

Assoc.Prof. Thawatchai Onjun, Ph.D., Executive Director of Thailand Institute of Nuclear Technology providing welcoming remark at IMRP20

TINT visits covid hospital center
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

TINT visits covid hospital center
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้สอน IMRP 2020 – Pretraining Course เข้าเยี่ยมชมระบบเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอน และเครื่องฉายรังสีแกมมา ณ ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้า

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้สอน IMRP 2020 – Pretraining Course เข้าเยี่ยมชมระบบเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอน และเครื่องฉายรังสีแกมมา ณ ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้า

TINT visits covid hospital center
ผู้บริหาร สทน. นำโดย ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา และพลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สทน. นำคณะนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้บริหาร สทน. นำโดย ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา และพลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สทน. นำคณะนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)