Press Release

สทน. ประกาศผล ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก สำหรับเตรียมตัวสู่การประกวด Product Champion พื้นที่ภาคใต้ และเร่งเติมองค์ความรู้การฉายรังสีในอาหารให้อีกด้วย

9 June 2022