Press Release

พิธีมอบรางวัล Product Champion 2565กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น ด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2565 ภายใต้แนวคิด“พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

20 July 2022