ข้อมูลที่สำคัญ

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เอกสารประกอบ
แผนป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567
รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
แบบฟอร์มความเสี่ยงการทุจริต 2566
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563