ข้อมูลที่สำคัญ

แผนการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง
เอกสารประกอบ
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2564
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2566 รอบ 2
แบบฟอร์มความเสี่ยงการทุจริต 2566
แผนรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2566
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2565 รอบ 2
ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2565
แผนบริหารความเสี่ยง ปี2565
แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2564
ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2564
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2559
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2563
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2562
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-5
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-4
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-3
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-2
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2561-1
ความเสี่ยงสำคัญขององค์กรปี 2560