Useful Information

Research Reactor

Research Reactor
Document
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการความเป็นไปได้และจัดทำแผนธุรกิจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปี2553
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาและทบทวนผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลเทคนิค ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ ปี2560
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์วิจัยเบื้องต้น
Link
โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่(วิดิโอ)
ความแตกต่างของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์(วิดิโอ)
การศึกษาพื้นที่ตั้งโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่(วิดิโอ)
ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย(วิดิโอ)
กากกัมมันตรังสีจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย(วิดิโอ)