รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567