Press Release

โครงการศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว มะม่วงมหาชนก และส้มโอ เพื่อการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

16 November 2023