Press Release

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค

30 November 2020
27 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนิน  เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค  และทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงาน  และความก้าวหน้าของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ณ  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สำนักงานใหญ่  อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก  เป็นการส่วนพระองค์

อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมคแห่งนี้  เป็นอาคารเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องโทคาแมครุ่น HT-6M ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  หรือ  สทน.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  แห่งประเทศไทยจำนวน 214 ล้านบาท  เพื่อพัฒนาเครื่องโทคาแมคของไทย  จากชิ้นส่วนหลักของเครื่องโทคาแมค HT-6M และระบบสนับสนุนของเครื่องโทคาแมค  รวมทั้ง  ยังได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท  ประกอบด้วย  งบประมาณเพื่อพัฒนาระบบวิศวกรรมต่อยอดและนวัตกรรมสำหรับเครื่องโทคาแมคจำนวน 54 ล้านบาท  และงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโทคาแมค  อีกจำนวน 46 ล้านบาทเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 2 ชั้น  แบ่งเป็นส่วนสำนักงานและส่วนปฏิบัติการโดยส่วนปฏิบัติการ  มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 670 ตารางเมตร  ประกอบด้วย  พื้นที่ปฏิบัติการสำหรับติดตั้งเครื่องโทคาแมคและพื้นที่สำหรับระบบสนับสนุนของเครื่องโทคาแมค  อาคารดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 ทั้งนี้ซึ่งมีแผนที่จะแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2565  สำหรับการดำเนินงานการวิจัยด้านพลาสมาและฟิวชันในประเทศไทยเพื่อนำผลวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน  ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด  ไม่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรมด้านอาหาร  เพื่อการฆ่าเชื้อโรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร  ในเชิงการแพทย์  การประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมามาใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขอนามัยโดยใช้พลาสมาในการบำบัดแผลติดเชื้อและแผลเรื้อรัง  พร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดเนื้อเยื่อใหม่หรือการรักษาผิวหน้า  การรักษาแผล  ตลอดจนถึงการมีส่วนช่วยในเรื่องของการกำจัดขยะและของเสียอีกด้วย