ข้อมูลที่สำคัญ

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือการบริการของ สทน. ในด้านต่างๆ
ลำดับรายละเอียด

PDF

ภาษาไทย

PDF

ภาษาอังกฤษ

INFOGRAPHIC

ภาษาไทย

INFOGRAPHIC

ภาษาอังกฤษ

1การบริการฉายรังสีThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
2การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสีThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
3การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสีThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
4การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
5การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้าThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
6การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้าThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
7การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
8การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์Thai (TH)

English (UK)

Thai (TH)English (UK)
9การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
10งานบริการวิเคราะห์อายุตัวอย่างด้วยวิธีคาร์บอน-14 (Radiocarbon(14C) Dating)  เเละปริมาณชีวมวล (biobased content)
🟡
Thai (TH)English (UK)
11การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่างThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
12การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่างThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
13การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
14งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลThai (TH)English (UK)Thai (TH)English (UK)
เอกสารประกอบ
คู่มือประชาชนงานบริการตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี
คู่มือประชาชนงานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ
คู่มือประชาชนงานสอบเทียบเครื่องวัดรังสี
การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์ PDF ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์กัมมันตรังสีในน้ำ PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี PDF ภาษาไทย
การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล PDF ภาษาไทย
งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล PDF ภาษาอังกฤษ
งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล INFOGRAPHIC ภาษาไทย
งานประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
เเบบฟอร์มใบคำขอรับบริการการหาอายุตัวอย่างด้วยวิธีคาร์บอน-14
แบบฟอร์มใบคำขอรับบริการการวิเคราะห์ปริมาณชีวมวลสำหรับพลาสติก ประเภท PBS
แบบฟอร์มอัตราค่าบริการ
ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพและนโยบายความเป็นกลาง
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า PDF ภาษาไทย
การบริการฉายรังสี PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการฉายรังสี INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการฉายรังสี INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องสำรวจรังสี INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสี INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีภายในประเทศ INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการฉายรังสี PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออกและนำเข้า INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสินค้า INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา INFOGRAPHIC ภาษาไทย
การบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา INFOGRAPHIC ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ PDF ภาษาไทย
การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ PDF ภาษาอังกฤษ
การบริการตรวจสอบหอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ INFOGRAPHIC ภาษาไทย