แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564

18 กันยายน 2563
เอกสารประกอบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔