ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม National Stakeholders Meeting โครงการ RAS1024 (Reutilizing and Recycling Polymeric Waste through Radiation Modification for the Production of Industrial Goods) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน

25 ตุลาคม 2566