ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

TOR เครื่องจ่ายไฟฟ้าศักย์สูงจำนวน 1 ชุด