ข้อมูลที่น่าสนใจ

TAS

1 มิถุนายน 2565
ธัชวิทย์ หรือ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ริเริ่มและจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปี 2565 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย มาทำงานร่วมกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อสร้างประเทศให้มีฐานวิทยาศาสตร์ และฐานการพัฒนาคนที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก และนำประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีรูปแบบการดำเนินงานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การสร้างเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ (Frontline Think Tank) มิติที่ 2 กลุ่มริเริ่มงานวิจัยชั้นนำ (Frontier Science Alliances) และมิติที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Future Graduates Platform)

International Ph.D.Program

Qualifications

  • M.Sc. / M.Eng.
  • GPA 3.5 or Equivalent
  • Qualified English
  • All nationalities

Timeline

  • 1-20 June 2022 : application online https://graduate.mahidol.ac.th/TAS/apply.php
  • 22 June 2022 : Interview (online)
  • 30 June 2022 : announcement for selected Ph.D. student
  • 1 August 2022 : program starts @ 4 institutes; NARIT, SLRI, TINT, NSTDA

Prospectus 2022 >> download

Program Characteristics

EnquiryTAS@mhesi.go.th

เอกสารประกอบ
TAS PHD prospectus 2022
Topic for PhD Thesis from TINT with description