• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
  • สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
  • หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี)

 

แบบฟอร์มใบสมัคร (PDF)

แบบฟอร์มใบสมัคร (WORD)

แบบรับรองคุณสมบัติตนเอง

สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่ :

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เลขที่ 9/9 หมู่ 7   ต.ทรายมูล   อ.องครักษ์   จ.นครนายก   26120

โทรศัพท์ 037-392-925 , 02-401-9889 ต่อ 1157 หรือสมัครทาง Email : recruit_hr@tint.or.th

รับสมัครเจ้าหน้าที่

เมนู