• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม 11th ITER International School 2020 และผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ITER young scientists exchange program ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม 11th ITER International School 2020 และผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ITER young scientists exchange program ประจำปี 2563 ณสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ในภาพอาจจะมีข้อความ

 


เมนู