• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ขอแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 1 ปีการสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 
 
 
 
  

  ขอแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 1 ปีการสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาอว.ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย

   สทน.ในฐานะหน่วยงานในกำกับอว.จะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสนับสนุนนโยบายสำคัญของอว.เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนู