• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

Image
          ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์วารสารวิชาการ  "Unisearch Journal"  ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย  ผลงานทางวิชาการฯของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ให้กระจายไปสู่สังคมทุกถาคส่วนอย่างแพร่หลาย  และเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังโดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย  4  เดือนต่อปี

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่   http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th

เมนู