• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนกันยายน 2563 พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการไซโคลตรอน

รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสทน.พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูลประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารสทน.ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนกันยายน 2563 พร้อมนำคณะกรรมการบริหารเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการไซโคลตรอนที่กำลังดำเนินการในพื้นที่ของสทน.สำนักงานให้อ.องครักษ์จ.นครนายกซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างได้ดำเนินไปแล้วราว 40% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

เมนู