• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

สทน. –กฟผ.มอบเครื่องมือวัดรังสีให้สพฐ.ใช้ประกอบการเรียนการสอนแห่งด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่ายรวม 62

สทน. –กฟผ.มอบเครื่องมือวัดรังสีให้สพฐ.ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่ายรวม 62 แห่ง
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมจัดพิธีมอบเครื่องมือวัดรังสีเพื่อประกอบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยรศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผอ.สทน.นางศรีวรรณบูรณโชคไพศาลผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้ากฟผ.และผศ.ยุวดีนาคะผดุงรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์พิธีมอบจัดขึ้นที่ณห้องประชุมสพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
หลังจากที่สพฐ.และสทน.ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมาทั้ง 2 องค์กรได้ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์มาอย่างต่อเนื่องแต่ในโอกาสนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบเครื่องมือวัดรังสีและกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 274 เครื่องเพื่อนำไปมอบให้กับกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยโดยแบ่งเป็นการมอบให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งโรงเรียนละ 2 เครื่องรวมเป็น 24 เครื่องและมอบให้โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 50 โรงเรียนโรงเรียนละ 5 เครื่องรวมเป็น 250 เครื่องโดยสทน.และกฟผ.ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจำนวน 5 โรงเรียน (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง) เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภาคในการคัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายอีกภาคละ 10 โรงเรียนรวมเป็น 50 โรงเรียน
รศ.ดร.ธวัชชัยกล่าวว่าโดยปกติแล้วเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เคลียร์มีราคาค่อนข้างแพงจึงเป็นอุปสรรคสำหรับสถาบันการศึกษาที่จะจัดซื้อมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนการมอบเครื่องมือวัดรังสีให้แก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนในเครือข่ายจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการสร้างตระหนักเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนู