• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

การรับฟังบรรยายสรุปงานของสทน.และเยี่ยมชมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยศูนย์ไอโซโทปรังสีและศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีที่สทน.สำนักงานจตุจักร

     รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการ  สทน.  พร้อมด้วย  พล.ร.ต.วัชระ  การุณยวนิช  รองผู้อำนวย  และคณะผู้บริหาร  สทน.ให้คณะนายสมศุกดิ์  เอ่งฉ้วน  ปลัดอำเภองานปกครอง  นางสาวกัลยา  บุญประเสริฐ  ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม  อ.องครักษ์  และเจ้าหน้าที่อำเภอองครักษ์  จ.นครนายก  พร้อมรับฟังบรรยายสรุปงานของ   สทน.   และเยี่ยมชมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยศูนย์ไอโซโทปรังสี  และศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีที่  สทน.  สำนักงานจตุจักร 

เมนู